Tento formulár slúži ako východiskový bod pre vytvorenie cenovej ponuky pre služby reklamy a marketingu.

Pomôže definovať informácie potrebné na začatie akejkoľvek ďalšej práce. Čím viac in­formácií dostanem, tým lepšie môžem naplniť vaše očakávania.

Kontaktné informácie (osoba zodpovedná za projekt a rozhodovanie).
Aké sú vaše konkurenčné výhody? Vymenujte aspoň 3 výhody.
Táto časť briefu sa zaoberá otázkami ohľadne vašej existujúcej web stránky, analytických a reklamných účtov. V prípade, že momentálne nedisponujete žiadnou web stránkou, otázky v tejto časti prosím preskočte a nevyplňujte.
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas spoločnosti

TOMARCO s.r.o.,
Jána Milca 27, 01001, Žilina,
Slovensko, IČO: 51709449,
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 71592/L,
za účelom vytvorenia a administrácie webstránky do uplynutia piatich rokov po skončení realizácie projektu. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - pre marketingové a analytické účely Prevádzkovateľ: TOMARCO s.r.o. Účel spracúvania osobných údajov: uverejnenie kontaktných údajov na webovej stránke Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo, email, sociálne média, adresa, foto Doba poskytnutia súhlasu: 5 rokov Tretie osoby: Google, Facebook, Youtube, LinkedIn, Websupport, Webhosting, Slovenská pošta, Superfaktúra.sk, Forma zverejnenia: foto a informácie na web stránke Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, ktoré najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v súlade s zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďakujem za Váš čas, na email bol odoslaný email, ktorý slúži ako potvrdenie o odoslaní formulára. Čoskoro Vás budem kontaktovať.