GDPR – Nariadenie o ochrane osobných údajov

Čo je GDPR?

Nariadenie /EÚ/ 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší  smernica 95/46/ES / všeobecné nariadenie o osobných údajoch/.

Týka sa všetkých , ktorí spracúvajú  osobné údaje. Nariadenie vyčleňuje osobný údaj ako akúkoľvek informáciu týkajúcu sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby ako meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden , či viaceré prvky , ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 

Aké zmeny vám prináša toto nariadenie v praxi (v skratke)?

  1. Okruh osobných údajov sa podľa GDPR rozšíri o údaje technického charakteru ako napríklad IP adresa alebo súbory cookies.  Niektoré osobné údaje spracovávate na základe zákona alebo v rámci plnenia zmluvných povinností , iné údaje získavate na základe súhlasu danej osoby. Takýto súhlas musí byť konkrétny , slobodný, informovaný a jednoznačný a  musíte ho vedieť kedykoľvek preukázať. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché, aké bolo jeho získanie. GDPR rieši aj problém mladistvých a ich využívanie sociálnych sietí a webových stránok. Pri spracovaní osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
  2. Využívate retargeting alebo behavoriálnu reklamu vo svojom biznise? V tom prípade musíte ustanoviť osobu, ktorá bude zodpovedná za spracovanie osobných údajov. Predmetom jej práce bude komunikácia s Úradom na ochranu údajov a spracovanie osobných údajov. GDPR zavádza povinnosť o vedení záznamov o spracovaní osobných údajov. Vlastníte e shop? V tom prípade si musíte viesť záznamy o spracovaní osobných údajov.
  3. Medzi vaše ďalšie povinnosti bude patriť aj nahlasovanie bezpečnostných incidentov Úradu pre ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám . Únik týchto údajov musíte nahlásiť najneskôr do 72 hodín od vzniknutia incidentu.
  4. Niektorí podnikatelia budú musieť požiadať o konzultácia Úrad o ochrane údajov , a to v prípade, ak ich podnikateľská činnosť súvisiaca s využívaním osobných údajov bude vyhodnotená ako vysoko riziková. Napríklad spracovanie údajov o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo zdravotnom stave.
  5. Každá osoba má právo ,, byť zabudnutý”. V prípade, že vás dotknutá osoba požiada o vymazanie osobných údajov z vašej databázy, musíte jej vyhovieť. Toto právo platí aj pre internetové vyhľadávače ako napr. Google, Yahoo, Bing a podobne.
  6. GDPR dáva dotknutým osobám právo na prenos svojich osobných údajov. To znamená, že ak si zákazník praje zmeniť prevádzkovateľa určitej služby, ten musí odovzdať jeho osobné údaje novému prevádzkovateľovi.
  7. 4% z celosvetového ročného obratu alebo 20 000 000 eur. To je suma, ktorú zaplatíte pri nedodržaní podmienok GDPR.

Prihláste sa na odber noviniek

Každý mesiac pripravujeme množstvo zaujímavých článkov, ktoré môžu posunúť vaše online podnikanie vpred.

HostCreators - Webhosting, Hosting, Registrácia domén